• Tin tức

News & Events

Hóa đơn điện tử những thông tin mới

10:34:3510/10/2018

[MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ]️
=====================================
Hôm nay, Mình sẽ tổng hợp lại một số điểm mới của Hóa đơn điện tử theo NĐ 119/2018/NĐ-CP mới ban hành để các bạn tham khảo:
❎Trước hết các bạn cần phải hiểu: Hóa đơn điện tử có hai hình thức:
1️⃣Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế áp dụng đối với:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế

+ Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

+ Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2️⃣Hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế (sử dụng dịch vụ trực tiếp của các đơn vị cung cấp DV hóa đơn điện tử): Các doanh nghiệp còn lại áp dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế.

❎Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

--> Như vậy, hóa đơn điện tử được lập không phân biệt giá trị từng lần bán HHDV như trước.
--> Theo quy định cũ thì khi bán HHDV từng lần dưới 200.000 đ thì có thể làm bảng kê cuối ngày xuất hóa đơn 1 lần (áp dụng trong TH khách hàng không lấy và không yêu cầu xuất hóa đơn)

❎Có được tồn tại song song của hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy:
Khoản 3 điều 14 và khoản 3 điều 20 NGhị Định 119 quy định rõ:

“3. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.”

“3. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có)”
Như vậy doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy cùng một lúc.

❎Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

- Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

- Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

- Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

‼️‼️Trên đây là một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử. Về cơ bản hóa đơn điện tử không khác so với hóa đơn giấy là mấy. Điểm quan trọng nhất là hình thức sử dụng qua phương tiện điện tử đã thể hiện sự ưu việt của hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp yên tâm sử dụng.