Hướng dẫn khai nộp thuế TNCN tạm tính theo quý
Phần mềm kế toán Simba cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
mery christmas

Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Khách hàng

Liên hệ

Tin tức

Tư vấn mua hàng

 

Tp.HCM
  
 
 
 
 

 

Đà Nẵng
 
 

 

Hà Nội
 
 
   
   
  

 

Tư vấn sử dụng 

 
 
 
 

 

Hotline

Tp. HCM:  0987 054 910
Hà Nội:     0936 348 626
Đà Nẵng: 0935 072 299

 

Số lượt truy cập
8104321
Kiến thức

Hướng dẫn khai nộp thuế TNCN tạm tính theo quý

16/08/2011

Hướng dẫn khai nộp thuế TNCN tạm tính theo quý

 

HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH THEO QUÝ.

(trừ doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản)

 

Phần A

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

1. Luật Quản l. thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

2. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

3. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Quản l. thuế;

4. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản l. thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

5. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

6. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản l. thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

7. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

8. Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

9. Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 26/4/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

 

Phần B

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I/ Thu nhập chịu thuế, người nộp thuế:

1. Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp như: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản... khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

2. Người nộp thuế (gọi tắt là NNT).

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập chịu thuế.

II/ Quy định về khai thuế:

1. Nguyên tắc, trách nhiệm của NNT :

1.1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế:

- NNT phải tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản l. thuế.

- NNT phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ.

- Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc NNT đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì NNT vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).

- Kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của qu., kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của qu. đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Chậm nhất là 5 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, NNT phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản l. trực tiếp. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, NNT phải thực hiện kê khai theo quy định.

1.2. Trách nhiệm và địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

- NNT nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản l. trực tiếp.

- NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản l. trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp NNT có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế quản l. trực tiếp đơn vị thành viên.

- Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh đó thì đơn vị thành viên khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

2. Hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý gồm:

- Tờ khai mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

Hoặc:

- Tờ khai mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT không xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

+ Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý bao gồm cả Phụ lục Tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011).

Lưu ý: Tuỳ tình hình thực tế của doanh nghiệp, NNT chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và được ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc mẫu 01B/TNDN. Nếu doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai theo mẫu số 01A/TNDN.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Chậm nhất là ngày thứ 30 của qu. tiếp theo qu. phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ NNT không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp hồ sơ. NNT phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cơ quan thuế.

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 

>> Xem tiếp


Tin khác:_____________________________
Simba Accounting
Hướng dẫn cài đặt Fonts
Download sách HDSD
Video HDSD
Video Simba Invoice
Download tài liệu
Phiếu đặt mua
Phiếu đăng ký đào tạo
Mẫu hợp đồng
Hướng dẫn tải phần mềm
Hướng dẫn cài đặt
Gỡ bỏ phần mềm
Cam kết
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Phần mềm hỗ trợ
Tin tức SIMBA
CẢNH BÁO VIRUS NGUY HIỂM
Khuyến mại mừng sinh nhật lần thứ 14 của AsiaSoft
Tuyển Dụng Nhân Sự 01/2016 (CN Đà Nẵng)
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA CHỈ KINH DOANH – CHI NHÁNH TP. HCM
Tải HTKK 3.3.1
Quảng cáo
Phần mềm kế toán tốt nhất Việt Nam Phần mềm kế toán Asia Professional Download miễn phí phần mềm kế toán SIMBA Phan mem ke toan

Phần mềm erp

hoc ke toan