• banner t5
 • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
 • Phần Mềm Kế Toán Simba

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

15:07:3629/01/2016

Đảm bảo an ninh Tài khoản và mật khẩu

 1. Khách hàng sẽ được cấp tài khoản (account) và mật khẩu (password) tương ứng với nội dung đăng ký trong Đơn Yêu Cầu để sử dụng dịch vụ.
 2. Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử Dụng do mình quản lý.
 3. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho AsiaSoft tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào Phần Mềm ngay lập tức khi phát hiện ra hành vi vi phạm.
 4. AsiaSoft cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:
 • Theo yêu cầu của Khách hàng;
 • Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp này, AsiaSoft sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy

AsiaSoft có quyền hạn chế hoặc đình chỉ việc truy cập vào Phần Mềm của một hoặc nhiều tài khoản nếu phát hiện ra hành vi vi phạm an ninh để bảo đảm sự toàn vẹn và an toàn của Phần Mềm và người sử dụng. AsiaSoft sẽ thông báo cho Khách hàng trong trường hợp có sự vi phạm như vậy đối với tài khoản  của Khách hàng.

Bảo mật thông tin

 1. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin”) đã nhập và thao tác trên Phần Mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà AsiaSoft sử dụng để vận hành Phần Mềm.
 2. Khách hàng cam kết rằng Khách Hàng sở hữu hợp pháp các thông tin tài chính được nhập vào Phần Mềm, và Khách hàng có quyền cho phép AsiaSoft lưu trữ các thông tin tài chính đó trên máy chủ mà AsiaSoft sử dụng. Đồng thời, Khách Hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung mà Khách Hàng đã nhập vào và/hoặc các thao tác với thông tin trên Phần Mềm mà Khách Hàng có quyền truy cập.
 3. Bằng cách chấp nhận Quy định này, Khách hàng uỷ quyền cho AsiaSoft được thực hiện việc truy cập, định dạng lại và lưu trữ các thông tin đó trên máy chủ của AsiaSoft theo các cách thức phù hợp, đảm bảo bí mật để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.
 4. AsiaSoft đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, AsiaSoft sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.
 5. AsiaSoft sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng khi:
 6. AsiaSoft được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin; hoặc
 7. Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 8. Nghĩa vụ bảo mật của AsiaSof không áp dụng đối với:
 9. Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách thợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của AsiaSoft;
 10. Thông Tin mà AsiaSoft đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.
 11. Thông Tin được tiết lộ một cách hợp pháp tới AsiaSoft bởi một Bên thứ ba, mà Bên thứ ba đó không nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ Khách Hàng và không chịu ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;
 12. Thông Tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng; hoặc
 13. Trường hợp phải được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 14. Nghĩa vụ bảo mật của AsiaSoft chấm dứt sau thời điểm chấm dứt hợp đồng
Tin cùng chuyên mục
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89