• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

TỔNG HỢP 16 LOẠI CÔNG VĂN GỬI THUẾ

07:59:3925/05/2019

File cung cấp cho kế toán 16 loại công văn sau:
1. CV giải trình về việc kê khai sai trên hs thuế
2. CV xin gộp BCTC vào năm sau
3. CV giải trình bị treo tiền BHXH
4. CV giải trình BHXH
5. CV giải trình sai số thuế TNCN
6. CV giải trình số người đóng BH ko bằng số người lao động thể hiện trên hs thuế
7. CV giải trình hóa đơn bỏ trốn
8. CV xác nhận không nợ đọng thuế
9. CV xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế
10. CV xin khôi phục MST
11. CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
12. CV xin quyết toán thuế
13. CV xin tiếp tục sử dụng hđ cũ khi DN thay đổi trụ sở
14. CV xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn
15. Bổ sung CV giải trình số NLĐ tham gia BH ko giống số NLĐ thể hiện trong hs thuế
16. CV xin hoàn trả ngân sách nhà nước 01-DNHT

Tải file 1.-CV-giai-trinh-ve-viec-ke-khai-sai-tren-hs-thue

10.-CV-XIN-KHOI-PHUC-LAI-MST

11.-CV-xin-lui-thoi-han-qt-thue

13.-CV-xin-tiep-tuc-su-dung-hoa-don-cu-khi-cty-thay-doi-dc

14.-CV_XIN-RUT-LAI-THONG-BAO-PHAT-HANH-HD15-CV-GIAI-TRINH-SO-DONG-BH-KO-BANG-SO-NLD-THE-HIEN-TREN-SO-SACH-KE-TOAN-BAO-CAO-THUE-VA-QT-THUE-TNCN16.-CV-De-nghi-hoan-tra-ngan-sach-Nha-nuoc-01-DNHT9.-CV-xin-giam-thue-TNDN-va-An-han-thue7.-CV-giai-trinh-ve-hd-bo-tron6.-CV-giai-trinh-SO-DONG-BH-KO-BANG-SO-NLD-THE-HIEN-TREN-SO-SACH-KE-TOAN,-BAO-CAO-THUE-VA-QT-THUE-TNCN5.-CV-giai-trinh-sai-thue-TNCN4.-CV-giai-trinh-BH

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89