• dich vụ

Dịch vụ

Dịch vụ đào tạo trực tiếp tại đơn vị

11:11:2127/02/2016

Dịch vụ đào tạo (hướng dẫn sử dụng) trực tiếp tại đơn vị hoặc tại văn phòng Simba

Dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Tải phiếu đăng ký
 Dịch vụ đào tạo tập trung 1 buổi tại văn phòng Simba  Người  300.000  
 Dịch vụ đào tạo trực tiếp tại đơn vị Buổi   500.000