• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

News & Events

Các công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp cần làm vào tháng 5/2024

10:30:4903/05/2024

Hàng tháng, các doanh nghiệp cần chuẩn bị và thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán và nhân sự để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra một cách suôn sẻ, chính xác và hiệu quả.

Cụ thể, trong tháng 05/2024, những công việc mà kế toán, nhân sự cần thực hiện là:

  1. Những công việc nhân sự mà doanh nghiệp cần phải thực hiện trong tháng 5/2024

1.1. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc vào tháng 5/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023), các doanh nghiệp phải thực hiện việc trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc hằng tháng (trừ các trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp).

Cụ thể, doanh nghiệp trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tháng 05/2024 như sau:

- Doanh nghiệp trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Mức trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc: Xem chi tiết tại bài viết "Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) của NLĐ và doanh nghiệp".

- Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, tức là thứ Sáu, ngày 31/5/2024.

1.2. Nộp kinh phí công đoàn cho tháng 5/2024

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 5/2024 như sau:

- Mức trích đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

- Thời hạn đóng: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào thứ Sáu, ngày 31/5/2024.

1.3. Thông báo tình hình biến động lao động cho tháng 4/2024 (nếu có)

Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động nếu trong tháng 4/2024 có sự tăng hoặc giảm số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp. Cụ thể gồm những nội dung sau đây:

- Hồ sơ: Thông báo về tình hình biến động lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

- Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc.

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước thứ Sáu, ngày 03/5/2024.

Ngược lại, trong trường hợp lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 4/2024 không biến động thì doanh nghiệp không cần thực hiện việc thông báo nêu trên.

Lưu ý, nếu trong tháng 5/2024, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

  1. Các công việc kế toán mà doanh nghiệp phải làm trong tháng 5/2024

2.1. Khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 4/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, một trong những công việc kế toán mà doanh nghiệp thuộc diện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng thì phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 4/2024. Cụ thể công việc kế toán mà doanh nghiệp cần thực hiện gồm những nội dung sau đây:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế mà doanh nghiệp lựa chọn, tờ khai thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế giá trị gia tăng: Chậm nhất là thứ Hai, ngày 20/5/2024.

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp thuộc diện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý thì chưa phải tiến hành công việc này trong tháng 5/2024.

2.2. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 4/2024

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nếu phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong tháng 4/2024 thì phải thực hiện khai, nộp thuế như sau:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân:

+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng đối với người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế thu nhập cá nhân: Chậm nhất là vào thứ Hai, ngày 20/5/2024.

2.3. Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong tháng 5/2024, doanh nghiệp chưa phải thực hiện việc khai và tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89