• banner t5
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Đối tượng nào bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ 2021

13:35:0430/03/2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 8/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, có 03 nhóm đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ kể từ 01/04/2021

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/04/2021; nhằm đưa ra một khung quy định để thực hiện và thúc đẩy hoạt động kiểm toán nội bộ để tạo ra giá trị gia tăng cho các đơn vị. Đồng thời, chuẩn mực nhằm thiết lập cơ sở đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ; khích lệ các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của các đơn vị.

Thông tư số 8/2021/TT-BTC quy định kiểm toán nội bộ được thực hiện ở những đơn vị có mục đích, quy mô, mức độ phức tạp và cơ cấu khác nhau và do nhân sự ở trong và ngoài đơn vị thực hiện. Việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam là yêu cầu thiết yếu trong việc hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của người làm công tác kiểm toán nội bộ và của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Các đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP gồm có:

  • Thứ nhất, đối với cơ quan nhà nước bao gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
  • Thứ hai, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: có tổng quỹ tiền lương, tiền phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có trong một năm từ 20 tỉ đồng trở lên hoặc sử dụng từ 200 người lao động trở lên.
  • Thứ ba, các doanh nghiệp bao gồm các công ty niêm yết, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ; doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Trong đó, công tác kiểm toán nội bộ thực hiện ở các cơ quan nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế và phát sinh đầu mối mới. Đối với các doanh nghiệp quy định tại Điều này có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định… 

Riêng việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89