• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Tin tức & sự kiện

Giảm trừ gia cảnh tính từ thời điểm nào?

15:07:1926/08/2016

Giảm trừ gia cảnh được tính từ thời điểm giấy khai sinh của con hay thời điểm kê khai giảm trừ gia cảnh?  Nếu quên kê khai người phụ thuộc đến khi quyết toán khai bổ sung có được giảm trừ không?

Câu hỏi:

Công ty tôi trong năm các trường hợp sinh con và nuôi con có trách nhiệm nuôi dưỡng đến 4 tháng sau cá nhân mới kê khai người phụ thuộc. Vậy khi quyết toán thuế sẽ giảm trừ gia cảnh từ tháng trên giấy khai sinh của con hay từ khi kê khai giảm trừ gia cảnh?
Một số trường hợp quên kê khai người phụ thuộc vậy khi quyết toán thuế các cá nhân kê khai bổ sung để giảm trừ gia cảnh trong quyết toán được không?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:
“c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”


Căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp bạn có nhân viên phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng người phụ thuộc là con nhưng nộp bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho cơ quan thuế muộn hơn 4 tháng sau khi sinh con, thì khi quyết toán, cá nhân đó được tính giảm trừ cho người phụ thuộc (con ruột) từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo giấy khai sinh.
Đối với trường hợp một số nhân viên phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng người phụ thuộc nhưng chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu cá nhân đó đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

NGUỒN: http://centax.edu.vn/

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89