• banner t5
  • “GIẢM TƯNG BỪNG- MỪNG SINH NHẬT
  • Phần Mềm Kế Toán Simba
  • Tin tức

Các thông tư - Quyết định

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNDN

10:18:4625/02/2016

Một số điểm mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm mới so với Thông tư 123 như sau:

  1. Về thuế suất:

Từ ngày 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và kể từ ngày 01/01/2016 giảm xuống còn 20%

Đối với DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Trường hợp năm trước liền kề không đủ 12 tháng thì căn cứ để xác định là tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ chia cho số tháng thực tế hoạt dộng kinh doanh trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng (Trước đây không quy định rõ là chia cho số tháng thực tế hoạt động kinh doanh)

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).

Bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất 5%

  1. Về thời điểm xác định doanh thu

Bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, theo đó trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

  1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

- Cho phép doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.

- Doanh nghiệp phải chuyển số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư , nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

  1. Về điều kiện ghi nhận chi phí được trừ và không được trừ

- Bổ sung thêm điều kiện để ghi nhận chi phí được trừ là: Hóa đơn (GTGT & hoá đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế. Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

- Công cụ, dụng cụ phân bổ: Nếu không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì được phép phân bổ tối đa không quá 03 năm (Trước đây theo TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài Chính là 02 năm).

- Không phải thông báo cho cơ quan thuế về Định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh được doanh nghiệp xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp (trước đây phải thông báo cho cơ quan thuế)

- Thông tư mới cũng quy định rõ ràng hơn về các khoản chi không có hóa đơn được lập bảng kê theo Mẫu 01/TNDN, đồng thời bổ sung thêm trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu”.

- Quỹ lương dự phòng: Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kế từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau (Trước đây quy định đến ngày 31/12 của năm sau).

- Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác thì chứng từ làm căn cứ đê tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ đê tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Không tính vào chi phí được trừ phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người  để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

- Không được tính vào chi phí được trừ đối với chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn (trước đây không có quy định này)

- Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới,....không quá 15% chi phí được trừ (Trước đây quy định 15% trong 3 năm đầu kể từ khi thành lập, các năm tiếp theo là 10%)

- Chênh lệch tỷ giá: Thông tư mới quy định rõ hơn về chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, theo đó khoản chênh lệch này được phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Ngoài ra cũng nêu rõ hơn về việc ghi nhận một số khoản chênh lệch tỷ giá khác.

- Chi tài trợ: Bổ sung thêm khoản chi được trừ khi tài trợ nghiên cứu khoa học theo Luật Khoa học, chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn.

- Tiền phạt chậm nộp thuế được xem là khoản phạt vi phạm hành chính về thuế nên không được tính vào chi phí được trừ.

- Thông tư bổ sung thêm một số khoản chi phí được trừ như các khoản chi thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh. Chi hỗ trợ tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Các điểm mới TT 78/2014/TT-BTC

Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89