• Thư viện

Tài liệu kế toán

Bài giảng kế toán tài chính 1

17:01:0728/01/2016
Download

Nội dung bài giảng :

 • Chương 1 : Tổng quan về chế độ kiểm toán doanh nghiệpa
 • Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
 • Chương 3: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ
 • Chương 4 : Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và đầu tư XDCB trong doanh nghiệp
 • Chương 5 : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương 6 : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
 • Chương 7 : Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
 • Chương 8 : Kế toán hoạt động tài chính và các hoạt động khác
 • Chương 9 : Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp
 • Chương 10 : Kế toán vốn chủ sở hữu
 • Chương 11 : Phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
 
Download nội dung bài giảng Kế toán tài chính 1 tại đây
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89