• Thư viện

Tài liệu kế toán

Tập hợp các mẫu sổ sách kế toán thông dụng

17:00:3628/01/2016
Download

Các mẫu sổ sách kế toán cơ bản và thông dụng cho các doanh nghiệp.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào trực tiếp
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Biên bản đối chiếu công nợ
Biên bản kiểm quý
Chứng từ ghi sổ
Đối chiếu công nợ phải thu
Mẫu chứng từ Chi
Mẫu chứng từ Thu
Sổ cái tài khoản
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết tài khoản
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ nhật ký bán hàng
Sổ nhật ký chi tiền
Sổ nhật ký chung
Sổ quỹ tiền mặt theo ngày
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ tổng hợp tài khoản đối ứng
Thuyết minh báo cáo tài chính
 
Số tổng đài mới của SimbaHCM: 1900 63 66 89